За Централната химическа лаборатория

Централната химическа лаборатория на „БалБок Инженеринг“ АД се намира на територията на Центъра за развитие на екологичната инфраструктура в град Стара Загора. Това е първата специализирана лаборатория за охарактеризиране и изпитване на отпадъци с неизвестен състав и произход, както и на отпадъци и отпадни продукти от бита, промишлеността и селското стопанство.

Лабораторията е създадена и оборудвана като резултат от реализиран проект „Еко – иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“.

Основната дейност в Централната химическа лаборатория е провеждане на химични анализи по класически и съвременни високотехнологични методи – хроматографски, оптико – емисионни и спектрални, както и целия процес по пробовземане и подготовка на пробите.

Високо технологичното оборудване на лабораторията дава много добри възможности за извършване на научно-изследователска работа за разработване на нови технологии за третиране на опасни отпадъци.

Централната химическа лаборатория се състои от три сектора:

пробоподготовка и физикохимични изследвания;

аналитична дейност;

инструментален анализ.

При оборудването и избора на обзавеждане са взети предвид спецификата на работа и изискванията на Добрата Лабораторна Практика. Във всички помещения са положени химически устойчиви настилки, което дава възможност за постигане на отлична хигиена. Осъществява се постоянен мониторинг на температурата и влажността в лабораторията.

Лабораторните химикали, консумативи и референтни материали са осигурени от водещи производители, придружени от необходимите сертификати.

Лабораторията работи в следните аналитични направления:

Изследване на отпадъци от производството и потреблението – токсични вещества, биологично активни вещества, микрокомпоненти;

Изследване на почви, утайки и препарати за растителна защита – пробоподготовка , анализ на физични и физико-химични показатели, състав и качество на почвите, утайки, седименти и др.;

Изследване на води - питейни, повърхностни, от сладководни и морски басейни, плувни басейни, лед;

Изследване на храни от растителен произход за съдържание на пестициди.

Централната химическа лаборатория разполага с богата база от стандартизирани методи – БДС, EN, ISO, prEN, ENV, ASTM, DIN, ГОСТ и други. Всички изпитвания в лабораторията се извършват на база действащи нормативни документи за техническите изисквания и методите за изпитване.

Екипът от специалисти на ЦХЛ е внимателно подбран и притежава необходимите знания и опит за постигане на отлични резултати в лабораторната практика.

От нашите услуги могат да се възползват:

генератори и притежатели на отпадъци;

екологични организации;

общини;

регионални сдружения на общини;

селскостопански предприятия;

фирми, заети с градинарство, озеленяване;

производители на торове и подобрители;

физически лица.

 

Лабораторно оборудване по сектори:

Пробоподготовка и физико-химични изследвания

Физико-химичната лаборатория е оборудвана със:

Система за микровълново разлагане на проби, Водни бани и термостати с клатещи и хомогенизиращи устройства, Нагревни плочи и колбогрейки, Хомогенизатор, Магнитни бъркалки с подгряване, Ситова система, Ултразвукова вана, Сушилня, Муфелна пещ, Водни дестилатори, Водни дейонизатори, Прецизна и аналитична везни, Влагомерна везна, Апарат Сокслет, Апарат Келдал, Автоклав и др.

 

Аналитична дейност

Аналитичната лаборатория е оборудвана с:

Ротационен вакуум изпарител, UV-VIS спектрофотометър, рН метри, Центрофуги, Вортекс, Лабораторна стъклена апаратура, Дестилационни и Екстракционни инсталации, Филтрувални системи, Автоматични пипети, Автоматични бюрети, Вискозиметър, Лабораторна мелница , Автоматичен титратор, Уред за определяне на биохимична потребност от кислород , Дозатори с фиксиран и променлив обем, Рефрактометър, Дозиметър и др.

 

Инструментални анализи

Инструменталната лаборатория е оборудвана с:

GC\MSD\FID за идентификация на непознати съединения и анализатор на пестициди , ICP-OES, Течен хроматограф, Йонен хроматограф, Калориметър, Електронен микроскоп.

 

Централна химическа лабораторияЦентрална химическа лаборатория 3