За Мобилната химическа лаборатория

Мобилната химическа лаборатория на „БалБок Инженеринг“ АД е проектирана и оборудвана за бързо и достоверно охарактеризиране и изпитване на място на отпадъци с неизвестен състав и произход, както и на отпадъци и отпадни продукти от бита, промишлеността и селското стопанство.

Лабораторията е създадена и оборудвана като резултат от реализиран проект „Еко – иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“ и е част от Централна химическа лаборатория в Стара Загора на БалБок.

Основните дейности в мобилната химическа лаборатория са сведени до пробовземане, консервиране, транспорт и провеждане на експресен химичен и физикохимичен анализ на състава и свойствата на различни видове отпадъци, природни и отпадъчни води. Изследване съдържанието на токсични вещества и идентификация на неизвестни съединения в различни матрици.

Вземането на пробата и анализирането й се извършва в реално време на място, като по този начин се елиминира възможността за промяна на съответните параметри във времето, необходимо за транспорт и при условията на съхранение.

Мобилното високо технологично оборудване е поместено в специално пригоден автомобил, чиято площ е разпределена в два сектора, обезпечаващи необходимото пространство за работа на експертите с химико-аналитичната апаратура.

Автомобилът разполага с автономно захранване - електрически генератор, който е разположен в изолирано помещение.

Използваните полеви методи за анализ са: титриметрични, визуално-колориметрични, фотоколориметрични, кондуктометрични, потенциометрични, спектрометричини, органолепрични и други.

Те се осигуряват от съвременна надеждна аналитична техника: FT – IR химически идентификатор с библиотеки с ATR – FTIR спектри за идентифициране на 18 513 съединения, преносим рН-метър, кондуктометър, дозиметър, набор от полеви тестове за съдържание на целеви съединения, термометър със сонда, подходяща лабораторна стъклария и други.

Лабораторията е оборудвана и с комплект сертифицирани уреди за вземане на проби от течности, почви и твърди насипни материали.

Работните пространства са със самостоятелно затваряне и осигурена защита от смущения, заземяване, звукоизолация, климатизация и вентилация. Обзаведени са с мивки и работни плотове. Инсталирана е система за пречистена вода за лабораторни нужди и резервоари за вода. Оборудването е монтирано стабилно и надеждно.